HOME CONTACT TECHNICAL CARE CENTER VESTIGING ZOEKEN WEBSHOP 

Garantie


Er is Hu-Friedy veel aan gelegen een mate van support te verlenen, die gelijkwaardig is aan de kwaliteit van haar instrumenten. Neem als u vragen heeft betreffende onze producten of diensten op elk gewenst ogenblik contact op met het Hu-Friedy klantenserviceteam 00800 48 37 43 39 (Free Call) of stuur ons een vraag via de pagina ‘Contact us’.

Onder de kwaliteitsgarantie zal elk Hu-Friedy product, dat een materiaaldefect vertoont of dat blijk geeft van slecht vakmanschap, zonder kosten worden gerepareerd of vervangen, uitsluitend naar keuze van Hu-Friedy.

Andere diensten, zoals de verkoop en de retouren en onze genereuze politiek voor wat betreft klachten tevens reflecteren onze  verplichtingen jegens onze klanten. Volgens onze traditionele blik op onze afnemers bieden wij ook instrumenten met speciale specificaties aan. Voor verdere vragen en advies kunt u steeds contact opnemen met de  Hu-Friedy Customer Service.

Algemene kwaliteitsgarantie
Beperkte levensduurgarantie
Tenzij hieronder anders bepaald, geeft Hu-Friedy Instruments gedurende de verwachte levensduur van het product een garantie tegen gebreken qua materiaal of uitvoering. Hu-Friedy zal elk product dat niet voldoet als gevolg van een dergelijk gebrek repareren dan wel vervangen, zulks ter beoordeling van Hu-Friedy. Hu-Friedy biedt garantie tegen breuk, loslatende verbindingen en corrosie bij normaal gebruik.

Met de ‘verwachte levensduur’ van een instrument wordt bedoeld de levensduur van het product bij normaal gebruik. Die varieert per type instrument.
Neem contact op met de Klantenservice van Hu-Friedy (telefoonnummer: 00800 48 37 43 39) voor meer informatie over de te verwachten levensduur van de producten van Hu-Friedy.

Let op het volgende:

1.Slijtageverschijnselen aan instrumenten door normaal gebruik worden niet gezien als gebreken en vallen niet onder de garantie.

2. Het slijpen van het instrument en het repareren van beperkte schade aan de tip worden beschouwd als routine-onderhoud, en vallen niet onder de garantie.

3. De garantie kan komen te vervallen bij het veranderen of ‘retippen’ van een instrument, of bij onzorgvuldige behandeling, daaronder begrepen verkeerde reiniging en onderhoud.Waarschuwing: vermijd contact tussen kunsthars of siliconen handgrepen en oplossingen die fenolen, glutaaraldehyden of jodoforen bevatten, en stel deze handgrepen niet bloot aan sterilisatie door middel van droge lucht of chemische damp. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant van uw reinigingssysteem.Beperkingen op alle garanties
HU-FRIEDY WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE PRESTATIES OF VERVANGING VAN EEN PRODUCT DAT, OP WELKE MANIER DAN OOK, NIET JUIST IS GEBRUIKT, DAT IS AANGEPAST OF VERANDERD, VAN EEN NIEUWE TIP IS VOORZIEN OF IS GEREPAREERD, OF WAARVAN DE TE VERWACHTEN LEVENSDUUR IS OVERSCHREDEN. HU-FRIEDY AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID KRACHTENS ENIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE GARANTIE DAN WEL ANDERSZINS VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN (1) HET GEBRUIK VAN COMMERCIËLE/HUISHOUDELIJKE REINIGINGSAPPARATUUR; (2) HET GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE REINIGINGS- EN DESINFECTIE-APPARATUUR VOOR TANDHEELKUNDIGE INSTRUMENTEN WAARBIJ DE RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN DE FABRIKANT NIET ZIJN NAGELEEFD; (3) HET GEBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN, CHEMICALIËN EN/OF PROCEDURES DIE IN STRIJD ZIJN MET DE AANBEVELINGEN VAN HU-FRIEDY; EN/OF (4) EEN ONJUISTE OPSTELLING EN/OF INSTALLATIE VAN EEN PRODUCT.DE HIERIN BESCHREVEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES ZIJN ALS ENIGE VAN TOEPASSING EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ELKE GARANTIE BETREFFENDE GESCHIKTHEID VOOR DE HANDEL OF EEN BEPAALD DOEL, DAN WEL ENIGE ANDERE GARANTIE, AL DAN NIET UITDRUKKELIJK, MET UITZONDERING VAN GARANTIES BETREFFENDE EIGENDOM OF SCHENDING VAN RECHTEN. TENZIJ HIERIN ANDERS BEPAALD IS SCHADEVERGOEDING KRACHTENS DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT, ZULKS TER BEOORDELING VAN HU-FRIEDY. DE HIER AL DAN NIET UITDRUKKELIJK GESTELDE GARANTIES DEKKEN GEEN VERVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U heeft mogelijk ook nog andere rechten, die echter van land tot land kunnen verschillen.